ag网站

ag网站

每雪辄一劳之,令地保泽,叶不受虫,掐必待露解,收必待霜降,晚则黄烂,早则黑涩。益气者,益中央之气。

兰有国香,人服媚之,古以为生子之祥。 自下而上曰竖穷,从内而外曰横遍。

曰∶肾藏精,其荣在发。未见有至六十岁而华者。

乳床下垂,如倒生山峰,峰端渐锐且长,若冰柱,柱端轻薄,中空如鹅翎。朱子离骚辨证云∶古之香草,花叶俱香,燥湿不变,今之兰类,花萼虽香,干则腐臭,叶又不香,不识何时以幽兰误兰草也。

凡枝干条叶丰腴者,皆鲁之类也。不知革故所以鼎新,即此可见阴生于阳之妙矣。

芡花向日,菱花背日,其阴阳向背有不同,则损益阴阳亦别异矣。久服轻身,益气耐老;面白悦,长年。

Leave a Reply