20140917Vol052绮里嘉ula三亚旅拍第二辑49P绮里嘉美媛馆

20140917Vol052绮里嘉ula三亚旅拍第二辑49P绮里嘉美媛馆

内容:《产经》云∶乳母问禹,生男女日,善恶何?<篇名>治小儿误吞竹木方第百六十三内容:《产经》云∶治小儿误吞竹木方∶取布、刀、故锯,烧染酒中。

所以乳儿宜能慎之。七月、八月其毒大盛,中人甚急。

是鸟专雌无雄,不产,喜落毛羽中尘,置人儿衣中,便使儿作痫,病必死,便化为其儿也。 上件诸穴,并不可犯之。

肠胃之间,虫动侵食五脏,使人心烦懊闷;其上食者,则口鼻齿龈生疮;其下食者,则肛门伤烂,皆难治。九月生男贵当为师,女小贵三嫁。

以不解修误法,安得不有顿踬耶。能顺从此法者,令儿长生,鲜洁美好,方高心善,圣智富贵也。

诸长生补益之中不过乳也。眠多坐少,梦想飞扬,魂魄离散,昏昏常困,似瘥还KT诸有读诵之人常吸,冷气冲心,腹肠雷鸣,镇如雷吼。

Leave a Reply